Anne Cathrine Jacobsen - Seniorrådgiver Difi

Anne Cathrine har siden 2015 arbeidet som seniorrådgiver i avdeling for offentlige anskaffelser i Difi, og er teamleder BAE. Hun har lang erfaring fra anskaffelsesområdet, og har blant annet jobbet i avdeling for konserninnkjøp i Oslo kommune, blant annet med generell anskaffelsesfaglig rådgivning, klagesaker og kursvirksomhet. Hun har i tillegg hatt fagansvar for samfunnsansvar. Før dette har hun jobbet i NAV på forretningsjuridisk seksjon og i juridisk avdeling i Toll og avgiftsdirektoratet. 

Tema; Innkjøp, anbud og arbeidskriminalitet
Fenomenet arbeidslivskriminalitet (ofte forkortet til akrim) forbindes ofte med svart arbeid og sosial dumping. En fellesnevner er at useriøse aktører undergraver norske samfunnsstrukturer og virker konkurransevridende. Med sosial dumping menes særlig at utenlandske arbeidstakere som utfører arbeid i Norge får vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere. Begrepet er altså ikke begrenset til spørsmål om lavere lønn for samme type arbeid. Anne Cathrine har seldeles god innsikt i problematikken, og vil dele sine erfaringer og råd med konferansedeltagerne.

 Difi (Direktoratet for forvaltning og ikt) er fagorgan for Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet på fagområda leiing, organisering, offentlege anskaffingar og digitalisering i offentleg sektor. Difi skal bruke heile verktøykassa – vår fagkompetanse, våre verkemiddel og våre verktøy – for å få omstilling til å skje.

Anne Cathrine Jacobsen
47337353
annecathrine.jacobsen@difi.no
www.anskaffelser.no